Richard Neher
Biozentrum & SIB, University of Basel


slides at neherlab.org/202304_dynamics.html

Link to Slides